Norsk høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie. Foto av Tore Sætre – Eget verk. Lisens: CC BY-SA 4.0, (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56388427)

Oppdatert 15. mai 2022, klokka 12:15.

areOK, jeg våger skrive om denne saken nå, skjønt det er j… vanskelig å garantere autentisitet i disse dager. Saken gjelder følgende: Lederen av landets øverste domstol, Toril Marie Øie, hevdes å ha blitt ansatt på omstridt grunnlag i 2016, av daværende justisminister Anders Anundsen (FrP). Øie var på ansettelsestidspunktet anmeldt for korrupsjon. I tiden etter 2016-konstitusjoneringen av Øie som leder av norsk høyesterett, har Norge tapt et stort antall barnevernssaker i menneskerettsdomstolen. Viljen til reparasjon etter disse dommene har imidlertid vært svært forsvinnende liten. Det er derfor et spørsmål om Øies habilitet; har hun brutt sine konstitusjonelle plikter?

Utnevnelsen av Øie hevdes å stride mot Grunnloven § 95, hvor det fastslås at — sitat:
Alle har rett til å få saka si avgjord av ein uavhengig og upartisk domstol innan rimeleg tid. Rettargangen skal vere rettvis og offentleg. Retten kan likevel stengje rettsmøtet dersom omsynet til privatlivet til partane eller tungtvegande allmenne interesser krev det.
Dei statlege styresmaktene skal sikre at domstolane og dommarane er uavhengige og upartiske.’

Sitat slutt. (Relevant uthevning gjort av meg). Det foreligger nå påstander om at Øie har vært partisk i domsavsigelser.

Det finner i dag sted domsavsigelser i norsk Høyesterett som er i strid med bevisførselen, og det er åpenbart at noe må stikke under i disse sakene. Dette fenomenet er garantert relatert til det faktum at Norge også har tapt et stort antall saker i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Men disse domfellelsene i menneskerettsdomstolen synes ikke å ha noen større innvirkning på det illegale nettverket som p.t. kontrollerer og styrer utfallene i norske rettssaler. Den norske stat er en serieforbryter som åpenbart blåser i både menneskerettsdomstolen og dens domfellelser. (Dette var noe vi kunne se demonstrert til fulle under saken til Trude Lobben).

Per i dag må vi være vitne til det ene justismordet etter det andre i norske rettslokaler, hvor Toril Øie bl.a. er ansvarlig for fengsling uten rettslig grunnlag av et femtitalls nordmenn i forbindelse med NAV-rettsskandalen. Med dette er Øie anklaget for å ha brutt sine konstitusjonelle plikter i henhold til Ansvarlighetsloven § 17. Denne paragrafen fastslår følgende — sitat:

Det medlem av Høiesterett, som
a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett,
b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,
c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett er medlem av Riksretten.

Sitat slutt.

Riksretten dømmer i første og siste instans i de sakene som Stortinget reiser mot medlemmer av statsrådet, Høyesterett eller Stortinget, for forhold der konstitusjonelle plikter mistenkes brutt. Les: Spørsmålet her er om Øie har sørget for urettmessige domsavsigelser gjort på et ikke-juridisk grunnlag, dvs. på bakgrunn av en eller annen skjult agenda. Som en følge av dette har Øie nå blitt meldt inn for Riksrettens kontrollkomité etter Grunnloven § 86. Strafferammen er på 10 år.

Dommere i Riksretten skal normalt bestå av 6 medlemmer valgt av Stortinget. I tillegg til disse, skal dommerne bestå av 5 av Høyesteretts egne faste utnevnte dommere målt etter ansiennitet. Lederen av høyesterett har fram til nå vært et selvfølgelig medlem av Riksretten, men verken Øie eller noen av de nevnte andre Høyesteretts-medlemmene kan tillates å delta i akkurat denne Riksretten. Grunnen er selvfølgelig at Øie er leder av Høyesterett og den som er stevnet.

Rettssikkerhetsprisen for 2020 ble tildelt bl.a. Øie, sammen med den daværende stortingspresidenten, pluss statsministeren og generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Alt mot normalt, slike priser er bare hvitvasking. Et spill for galleriet.. Foto: Stortinget.

Fra en informant har jeg fått vite at denne saken impliserer andre svært mektige personer innenfor rikets grenser, hvor unnlatelser, fortielser, trusler og mer finnes blant de pikante ingrediensene. Og når jeg sier «mektige personer», mener jeg personer helt øverst i den norske makthierarkiet. «Denne saken har nå blitt så stor, med så mange involverte parter, at det vil være umulig å holde lokk på denne informasjonen lengre», i følge min informant.

Mon tro om vi her er vitne til begynnelsen på punkteringen av pussbyllen som lenge har ridd det norske rettssystemet? Jeg snakker her om avsløringen av et nettverk som har skaltet og valtet med utfallet av rettssaker innenfor landets grenser. La oss håpe det, for slik det har vært fram til nå, har ikke nordmenn hatt noen reell rettssikkerhet… At Øie var med å vinne rettssikkerhetsprisen for 2020, tja, det viser vel bare hvor lite vekt man burde legge på disse prisenes betydning.

Sjekk den skriftlige informasjonen sendt til kontrollkomitéen her. Om saken blir antatt av Riksretten, se det er en annen historie. Det foreligger et solid grunnlag for at saken skulle bli antatt, men man bør vel ikke bli overrasket om den blir avvist. I tilfelle avvisning, er alt mot normalt i korruptokratiet Norge.

Lagt til i artikkelen 15. mai 2022: Her er pressekonferansen hvor Dr. Rodgeir Vinsrygg og Tom Benjaminsen forteller om saken:

Tom Benjaminsen og Dr. Rodgeir Vinsrygg (t.h.) forteller
om innberettelsen av Øie for kontrollkomitéen
En fyldigere redegjørelse av Rodgeir Vinsrygg. Kilde: Podcasten uten navn (YouTube)

Vi trenger dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til jobben vår i ekstreme tider som dette, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få gratis tilgang, både på bloggen, gruppene våre på Facebook og Mewe, pluss våre videokanaler. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame